Skip to Content

News

Minimize Maximize

Koupě nemovitosti vlastněné firmou

Ve spolupráci s webovým portálem 1. realitní revue vám přinášíme další odborný článek z oblasti realitního trhu.

Články z oblasti realit

Ve spolupráci s webovým portálem 1. realitní revue vám přinášíme odborné články z oblasti realitního trhu.

Rozhovor pro Český rozhlas

Ve spolupráci s Radiožurnálem vám přinášíme krátký rozhovor týkající se sporů v manželství.

Language

Minimize Maximize
čeština (Česká republika) English (United Kingdom)

Zaměření advokátní kanceláře

Naše advokátní kancelář nabízí právní služby v širokém spektru oblastí práva se specializací na obchodní (soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek, sepis obchodních smluv), občanské (rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, úprava péče o děti, úprava výživného), insolvenční právo (zastoupení úpadců i věřitelů v insolvenčním řízení  i v incidenčních sporech) a právo nemovitostí (sepis darovacích, kupních či jiných smluv). Rádi Vám pomůžeme i případě, jste-li obviněni ze spáchání trestného činu či trestným činem poškození, v případě exekučního řízení vedeného na Váš majetek či v případě pracovněprávních sporů

Na našich pobočkách či prostřednictvím Online Právní poradny Vám poskytneme právní poradenství zcela ZDARMA. Nebojte se s námi konzultovat Váš problém. U nás neplatíte za to, že "vezmete za kliku". I právo může být na Vaší straně.

Tým našich právníků Vám poskytne služby s vynaložením veškerého možného úsilí a potřebné péče, aby bylo dosaženo Vašeho maximálního uspokojení, zároveň však se zachováním individuálního a osobního přístupu.

Při řešení Vašich požadavků se přizpůsobíme Vašim časovým možnostem, všichni naši zaměstnanci kladou velký důraz na rychlost a flexibilitu, zároveň však na preciznost provedené práce.

V souladu se zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory při poskytování právních služeb chráníme a prosazujeme práva a oprávněné zájmy klienta a řídíme se jeho pokyny, žádný krok není učiněn bez Vašeho souhlasu a rovněž vynaložení veškerých nákladů podléhá Vašemu schválení.

 

"Nehrajte s protistranou kostky, obraťte se na nás".

 

Mgr. Ing. Michaela Šafářová, advokátka
a kolektiv

Introduction

Minimize Maximize

Our law firm provides legal services in a wide range of areas of law, specializing in commercial (judicial and non-judicial debt collection, drafting of commercial contracts), civil (divorce, settlement of marital property, child custody modification, maintenance modification), insolvency law (representation of bankrupts and creditors in insolvency proceedings and incidental disputes) and real estate law (drafting of donation, purchase or other contracts). We can also help you if you are accused of a crime or have damage by a crime, and even by the event of a seizure action taken to your property or in the case of labor disputes.

At our branches or via Online Legal Advice we will provide you with legal advice FREE OF CHARGE. Don't be afraid to consult your problem with us. You don't have to pay as, just by opening our door. Even the law could be on your side.  

Our team of lawyers will provide services to make every possible effort and care needed to achieve your maximum satisfaction, while preserving the individual and personal approach.

In addressing your requirements we will adjust according to your time schedule. All of our staff place great emphasis on speed and flexibility, but still keeping the precision of the work performed.

In accordance with the Law on Advocacy and professional regulations of the Czech Bar Association by providing legal services to protect and advocate the rights and legitimate interests of our clients we also fully follow clients instructions. No move is made without your consent and also incurring any costs is always subject to your approval.

 

"Do not play dice with the counterparty, please contact us."

 

Mgr. Ing. Michaela Šafářová, Attorney at law
and the team