Právník radí

Minimalizovat Maximalizovat

V rámci rubriky "Právník radí" se snažíme pravidelné informovat o důležitých a častých tématech, s nimiž se setkáváme v naší advokátní kanceláři.

Neváhejte se na nás obrátit v případě, kdy potřebujete poradit se svým případem. Zároveň budeme rádi, když nám pomocí kontaktního formuláře pošlete návrh na téma, které by Vás zajímalo.

Články rubriky

Minimalizovat Maximalizovat

Jak na prodej a koupi nemovitosti ve vlastnictví firmy

Nejen na trhu s komerčními, ale také s residenčními a tzv. secondhandovými nemovitostmi jsou reality vlastněné firmami, velice často se jedná o s.r.o., ale může jít o akciové společnosti atd. Firmy tyto objekty buď využívaly pro svou činnost, nebo jde o účelově založené společnosti, které...

Daň z nabytí nemovitých věcí (daň z převodu nemovitostí) a její optimalizace

Daň z nabytí nemovitých věcí (řada z nás ji označuje trochu nepřesně jako „daň z převodu nemovitostí") se nejspíš od 1. 7. 2016 (záleží na termínu schválení našimi zákonodárci) mění, její výše sice zůstává na čtyřprocentní hranici, nicméně nově má povinnost hradit tuto daň kupující...

Pozemky, DPH, věcné břemeno a předkupní právo

Jak je to se stavebními pozemky, DPH a jaké změny nás čekají v příštím roce?   Tzv. zasíťované pozemky (na kterých není umístěna stavba – kromě inženýrské sítě) nejsou od DPH osvobozeny ani za účinnosti současné právní úpravy. Pravdou ovšem je, že mnoho developerů a jiných...

Aby realitní obchod neskončil u soudu

Realitní makléři občas končí u soudu, někdy to může být i z důvodu že prodejce udělá neúmyslnou chybu, případně nemusí získat veškeré informace o nabízené nemovitost od prodávajícího. Existuje podle vás nějaký univerzální recept na postup při obchodních případech, díky kterému se makléř nikdy...

Smlouva o zápůjčce

NOZ přichází s terminologickou změnou, když doposud platnou smlouvu o půjčce nově nazývá smlouvou o zápůjčce. Terminologické změny se dostalo i stranám smlouvy o zápůjčce. Nově tedy hovoříme o zapůjčiteli a vydlužiteli. Po obsahové stránce, zejména po stránce povinných náležitostí, se však...

Darování a závěť

Darování i pořízení závěti lze považovat za právní jednání, kterým přenecháváme svůj majetek někomu jinému. Zásadním rozdílem mezi uvedenými typy právního jednání je skutečnost, že k darování dochází za života dárce, kdežto vůle zůstavitele v závěti se projeví až po jeho smrti. V oblasti...

Elektronický platební rozkaz II

V posledním článku jsme se věnovali problematice elektronického platebního rozkazu. Mimo jiné jsme si elektronický platební rozkaz definovali jako druh zkráceného avšak plnohodnotného občanskoprávního řízení, které je velmi často užíváno v případě uplatnění žalobcových práv namísto klasické...

Elektronický platební rozkaz

Jedním ze způsobů, jak se domoci dlužné částky na dlužníkovi, je použití elektronického platebního rozkazu (dále jen EPR). Tento představuje zkrácenou formu řízení v občanskoprávních sporech. Proti klasickému soudnímu řízení zde tedy nedochází k projednání věci před soudem, nýbrž soud rozhodne...

Právní úprava výživného

NOZ přistupuje k výživnému obdobně jako původní právní úprava a ve značné míře přebírá znění původního zákona o rodině č. 94/1963 Sb. (dále jen ZoR) z roku 1963, zejména upravuje vyživovací povinnosti mezi manžely, mezi rodiči a dětmi, mezi rozvedenými manžely (rozvedený manžel má právo na...

Právní úprava svěření dítěte do péče

Obecné pojetí rodinného práva zůstává v novém občanském zákoníku (dále jen NOZ) nezměněno. NOZ navazuje na dosavadní právní úpravu, která je vžitá, a inspiruje se v ní. NOZ nabývá účinnosti 1. ledna 2014, k tomuto dni se ruší dosavadní zákon č. 94/1963 Sb., o rodině. Soud s účinností od 1....

Právní úprava rozvodového řízení

S ohledem na statistiku rozvodovosti v ČR, patří toto téma k nejfrekventovaněji používaným pasážím nového občanského zákoníku (dále NOZ). Ten upravuje tři typy rozvodu manželství, a to především „klasický rozvod‟, u něhož je soud povinen zkoumat, jaké jsou příčiny rozvratu manželství, což...

Odvolání daru

Původní občanskoprávní úprava (dále „OZ‟) používala pojem „vrácení daru‟ a tato nedávala dárci příliš možností domáhat se vrácení daru. Ustanovení § 630 OZ upravovalo jedinou možnost, kterou bylo odstoupení od darovací smlouvy v případě, že se obdarovaný chová k dárci nebo členům jeho rodiny...

Společné jmění manželů a jeho vypořádání

Nový občanský zákoník (NOZ) hovoří již pouze o společném jmění (bez dodatku "manželů"). Rozlišovat je nutno dva aspekty: rozsah SJ a jeho správu. Pro rozsah, tedy to, které věci jsou součástí SJ, i pro správu, tedy především otázku nutného souhlasu obou manželů při nakládání s majetkem, je...

Postup při zápisu vlastnického práva

Nový občanský zákoník (dále jen "NOZ") již nepoužívá pojem katastr nemovitostí, místo toho hovoří nová právní úprava o tzv. veřejných seznamech. Jedním z nich je právě katastr nemovitostí. Vkladové řízení (řízení o povolení vkladu vlastnického práva) je možno zahájit pouze na návrh účastníka,...

Kupní smlouva dle nového občanského zákoníku

Kupní smlouva byla dosud upravena jak občanským, tak obchodním zákoníkem. Kupní smlouva představuje závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc a umožnit mu nabýt k ní vlastnické právo a oproti tomu pak stojí závazek kupujícího převzít věc a zaplatit kupní cenu. Dříve přitom byla kupní...

Darovací smlouvy dle nového občanského zákoníku

Od 1. ledna letošního roku vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který se dotýká problematiky darování. Sám základní princip darování se nemění. Stále se jedná o bezplatné převedení vlastnictví věci z dárce na obdarovaného, kdy obdarovaný tento dar přijímá. Přijetí daru je nezbytné,...

Pracovní smlouvy a pracovněprávní vztahy

Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat druh práce, místo jejího výkonu a den nástupu. Je-li místo výkonu práce uvedeno přesnou adresou, nemůže zaměstnavatel zaměstnance vysílat mimo toto místo bez jeho souhlasu, neboť se jedná o pracovní cestu. Pokud zaměstnanec...

Jak na pohledávky

Primárně je nutné zdůraznit, že ideální je vzniku pohledávek předcházet. Ne vždy je však možné požadovat po zákaznících či klientech platbu předem. Proto je nezbytné věnovat náležitou pozornost formulaci používaných smluv či obchodních podmínek, a to jak při jejich přípravě ve formulářové...

Vydědění svého potomka

Přepis rozhovoru poskytnutého Českému rozhlasu Radiožurnál ( archiv , 9:32). Může pán odkázat majetek jen jednomu synovi? Bohužel nikoli. Má-li zůstavitel děti, dědí tyto rovným dílem. Má-li zůstavitel manžele, dědí rovným dílem manžel a každé z dětí. Pokud zůstavitel zanechá...

Problémy se splácením dluhů

Jste zadluženi a máte problémy se splácením svého dluhu? Zkuste se držte následujícího postupu.   Při uzavírání smlouvy s věřitelem vždy uvádějte adresu, na níž si vyzvedáváte korespondenci. V případě, že následně tuto adresu změníte, je nutné změnu prokazatelným způsobem věřiteli...